نحوه استفاده از سامانه دستیار معامله گری(ویدیو شماره ۱)

عنوان سرفصل آموزشیزمان در ویدیو
آشنایی کلی با امکانات سامانه دستیار معامله گری اطلساز ابتدای ویدیو تا 14:40
آموزش انواع استراتژی های موجود در سامانه(کراس، جنرال، فیبوناچی و واگرایی)از 14:40 الی 23:35
تشریح انواع استراتژی کراساز 23:35 الی 29:20
آموزش ایچیموکو از سری استراتژی های کراساز 29:20 الی 59:36

نحوه استفاده از سامانه دستیار معامله گری(ویدیو شماره ۲)

عنوان سرفصل آموزشیزمان در ویدیو
آموزش شکست میانگین های متحرک ساده، وزنی و نمایی20،50،100،200 از سری استراتژی های کراساز ابتدای ویدیو تا 18:45
آموزش شکست معتبر میانگین های متحرک ساده، وزنی و نمایی 20،50،100،200 از سری استراتژی های کراساز 18:45 الی 23:10
آموزش تقاطع دو میانگین متحرک ساده، وزنی و نمایی از سری استراتژی های کراساز 23:10 الی 27:18
آموزش تقاطع سه میانگین متحرک ساده، وزنی و نمایی از سری استراتژی های کراساز 27:18 الی 31:10
آموزش RSI از سری استراتژی های کراساز 31:10 الی 37:27
آموزش MACD از سری استراتژی های کراساز 37:27 الی 39:50
آموزش ADX از سری استراتژی های کراساز 39:50 الی 47:43

نحوه استفاده از سامانه دستیار معامله گری(ویدیو شمار۳)

عنوان سرفصل آموزشیزمان در ویدیو
آموزش استوکستیک از سری استراتژی های کراساز ابتدا الی 3:45
آموزش CCI‌ از سری استراتژی های کراساز 3:45 الی 9:38
آموزش استراتژی شکست خط روند از سری استراتژی های کراساز 9:38 الی 17:14
تشریح استراتژی جنرال و فرق آن با استراتژی کراساز 17:14 الی 22:25
آموزش ایچیموکو از سری استراتژی های جنرالاز 22:25 الی 33:39

نحوه استفاده از سامانه دستیار معامله گری(ویدیو شماره4)

عنوان سرفصل آموزشیزمان در ویدیو
آموزش استراتژی جنرال میانگین متحرک ساده 10,20,50,100,200از ابتدا الی 13:30
آموزش استراتژی جنرال تقاطع دو میانگین متحرک ساده، وزنی و نمایی 10,20,50,100,200از 13:30 الی 16:24
آموزش استراتژی جنرال تقاطع سه میانگین متحرک ساده، وزنی و نمایی 10,20,50,100,200از 16:24 الی17:36
آموزش MACD در استراتژی جنرالاز 17:36 الی 19:32
آموزش ADX در استراتژی جنرالاز 19:32 الی 23:13
آموزش استراتژی شکست خط روند در استراتژی جنرالاز 23:13 الی 32:10

نحوه استفاده از سامانه دستیار معامله گری(ویدیو شماره 5)

عنوان سرفصل آموزشیزمان در ویدیو
استراتژی فیبوناچی اصلاحی سطح 61.8 (پوزیشن خرید)از ابتدا الی 28:30
استراتژی فیبوناچی اصلاحی سطح 161.8 (پوزیشن خرید)از 28:30 الی 36:55
استراتژی فیبوناچی اصلاحی سطح 61.8 (پوزیشن فروش)از 36:55 الی 43:15
استراتژی فیبوناچی اصلاحی سطح 61.8 (پوزیشن فروش)از 43:15 الی 47:22

نحوه استفاده از سامانه دستیار معامله گری(ویدیو شماره 6)

عنوان سرفصل آموزشیزمان در ویدیو
آموزش واگراییاز ابتدا الی 5:25
استراتژی واگرایی RSI با استفاده از میانگین متحرک ساده 10،20،50از 5:25 الی 15:23
استراتژی واگرایی MACD با استفاده از میانگین متحرک ساده 10،20،50از 15:23 الی 22:46

نحوه استفاده از سامانه دستیار معامله گری(ویدیو شماره ۷)

عنوان سرفصل آموزشیزمان در ویدیو
آموزش واگرایی معمولی MACDاز ابتدا الی 15:27
آموزش واگرایی مخفی MACDاز15:27 الی 27:10

نحوه استفاده از سامانه دستیار معامله گری(ویدیو شماره ۸)

عنوان سرفصل آموزشیزمان در ویدیو
نحوه اضافه کردن نماد به لیست علاقمندی و تحت نظراز ابتدا الی 2:12
آشنایی با استراتژی پویااز 2:12 الی 3:16
استراتژی معاملاتی فیبوناچی+ واگرایی مخفی صعودیاز3:16 الی 7:22
نحوه نوشتن استراتژی معاملاتی فیبوناچی+ واگرایی مخفیاز 7:22 الی 16:51
استراتژی معاملاتی شکست خط روند نزولی+ واگرایی معمولی صعودیاز 16:51 الی 18:48
نحوه نوشتن استراتژی معاملاتی شکست خط روند نزولی+ واگرایی معمولی صعودیاز 18:48 الی 23:17

نحوه استفاده از سامانه دستیار معامله گری(ویدیو شماره ۹)

عنوان سرفصل آموزشیزمان در ویدیو
آموزش تنظیم اطلاع رسانی ثابتاز ابتدا الی 2:54
آموزش تنظیم ارسال هشدار در تلگراماز2:54 الی 8:07
آموزش تنظیم اطلاع رسانی پویااز 8:07 الی 10:50